O Projekcie


Jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju - DK44 w Tychach - zostanie przebudowana. Całość prac obejmuje łącznie 2,5 km drogi na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej (w rejonie fabryki Fiata). Powstanie też bezkolizyjny węzeł, który rozdzieli ruch lokalny od tranzytowego. Jest to kolejna po ulicy Beskidzkiej (DK1/86) tyska droga, która przejdzie gruntowną modernizację.

Początek przebudowywanego odcinka znajduje się bezpośrednio za węzłem DK44 z DK1 w dzielnicy Tychy - Urbanowice, a kończy na wysokości ul. Turyńskiej w rejonie fabryki FCA. Oprócz wymiany nawierzchni po obu stronach drogi powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Zaprojektowano także dwa przejścia podziemne: jedno w rejonie ul. Kościelnej, drugie przy ulicy Długiej. Inwestycja ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, bowiem wzdłuż części modernizowanego odcinka staną ekrany akustyczne.

Jednak najistotniejszym punktem przebudowy ma być nowy, bezkolizyjny węzeł łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Zapewni on sprawne połączenie z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w podstrefie tyskiej KSSE oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele a także Gminą Bieruń, oddzielając ruch tranzytowy (który zostanie poprowadzony górą obiektu), od ruchu lokalnego. Ten odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach.

W ramach inwestycji częściowej przebudowie ulegną także ulice: Główna, Oświęcimska, Kościelna, Mysłowicka, Miła, Pogodna, Długa oraz powstanie fragment drogi gminnej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu to ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE.

 

Zakres oraz podstawowe parametry funkcjonalne

Projekt obejmuję:

 • przebudowę odcinka drogi krajowej nr 44 na dł. 2,497 m. (od km 0+000,00 do km 1+539,20 droga posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, a od km 1+539,20 do km 2+497,00 droga posiada przekrój dwujezdniowy, dwupasowy).
 • budowę wiaduktu drogowego WD-1 w ramach bezkolizyjnego węzła o rozpiętości 26,5 m,
 • budowę obiektów inżynieryjnych, w tym:
  • węzła drogowego WB typu karo z 2 rondami i 4 łącznicami i łącznikiem rond,
  • dwóch murów oporowych
  • jedenastu przepustów,
  • dwóch przejść pieszo-rowerowych (w km 0+853,53 oraz km 1+633,42.)
  • budowę ekranów akustycznych o dł. 1085 m, w tym "zielonych" ekranów o dł. 887 m,
 • budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi: Długa, Urbanowicka, Pogodna, Główna, Kościelna, Oświęcimska, Mysłowicka oraz drogami wewnętrznymi,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych dróg (od km 0+000,00 do km 1+539,20 wzdłuż DK44 zaprojektowano po prawej stronie chodnik o szerokości 2,00 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,50 m, natomiast po lewej stronie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,60 m.)
 • budowę wyposażenia technicznego drogi, w tym: znaki drogowe zasilane energią słoneczną, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, organizacja ruchu), zatoki autobusowe, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (pochylenia podłużne, obnobniżenia krawężników),
 • przebudowę istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu (sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody kopalnianej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej nN, SN i WN, sieć telekomunikacyjnej),
 • przebudowę rowów melioracyjnych,
 • rozbiórki kolidujących obiektów,
 • nasadzenia zieleni.

 

Parametry techniczne projektowanej DK44:

klasa drogi G
prędkość projektowa na terenie zabudowy Vp= 60 km/h
prędkość miarodajna na terenie zabudowanym Vm= 70 km/h
prędkość projektowa poza terenem zabudowy Vp= 70 km/h
prędkość miarodajna poza terenem zabudowy Vm= 90 km/h
przekrój normalny na terenie zabudowy 1/2
przekrój normalny poza terenem zabudowy 2/2
szerokość pasa ruchu 3,50 m
szerokość chodników 1,50 m, 2,00 m, 2,60 m
szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 2,50 m
szerokość pobocza 1,85 m
obciążenie 115kN/oś
kategoria ruchu KR6

 

Główne parametry techniczne wiaduktu:

Rozpiętość teoretyczna przęseł: Lo = 26,50 m,
Szerokość użytkowa: bu = 2 x 8,60 m (jezdnie),
Szerokość całkowita: b = 2x 11,50m,
Wysokość konstrukcyjna: h = 1,34 m,
Klasa obciążeń: "A" wg PN-85/S-10030,
Ustrój nośny: jednoprzęsłowy z belek prefabrykowanych typu "T"
Posadowienie: pośrednie na palach,
Łożyska: garnkowe.

 

Finansowanie

Szacowany koszt inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu to 131.986.271,26 złotych, w tym 111.629.293,99 zł to wydatki kwalifikowane (podlegające refundacji). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a poziom dofinasowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (94.884.899,89 zł). Reszta to wkład własny miasta. Za te pieniądze ulica Oświęcimska zostanie gruntownie zmodernizowana na blisko 2,5- kilometrowym fragmencie.

Szacunkowe koszty inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu 131.986.271,26
Wydatki kwalifikowane 111.629.293,99
Dofinansowanie z UE 94.884.899,89 

Projekt drogowy

Lokalizacja inwestycji

Projekt węzła drogowego